Predavanja za strokovne delavce

Seznam predavanj za strokovne delavce Mateje Petric, Irene Mohorovič, Sabine Dogenik, Nine Žnidaršič.

Mateja Petric

1. Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki z vedenjskimi, s čustvenimi in socialnimi težavami

 • kdaj in zakaj postanejo otroci težavni
 • strategije preživetja in prilagoditev, ki jih uporabljajo težavni otroci
 • tehnike za neškodljivo ravnanje z motečim vedenjem
 • kaj težavni otroci najbolj potrebujejo
 • modifikacija motečega vedenja

2. Preobrazba discipline v šolah: restitucija in mediacija kot vzgojna postopka

 • kako uvesti v šolo red in disciplino
 • pomen in vloga restitucije in mediacije v šoli
 • pravice spremljajo odgovornost in obveznost

3. Učitelji/vzgojitelji in starši v sodelovanju in dialogu postanejo soustvarjalci otrokove vzgojne poti

 • temeljne veščine komuniciranja in kreiranja dobrih medsebojnih odnosov
 • pričakovanja staršev –  pričakovanj učiteljev
 • pravila in načela medsebojnega sodelovanja s starši
 • primeri dobrega in uspešnega sodelovanja s starši

4. Pomen branja v otrokovem razvoju in funkcioniranju – bralne učne strategije v procesu učenja

 • kako otroke učiti in jih tudi naučiti spretnosti učenja
 • značilnosti strateškega učenja
 • zapiski in izpiski kot organizacijska strategija pri učenju
 • predstavitev nekaterih najpogostejših in najprimernejših učnih strategij

5. Prepoznavanje, razumevanje in sprejemanje različnih učnih težav pri otrocih

 • prepoznavanje in ustrezno diagnosticiranje splošnih in /ali specifičnih učnih težav
 • načini prilagajanja načina izvajanja učnega procesa
 • možnosti modificiranja učnega gradiva in prilagajanja preverjanja in ocenjevanja

6. Otrokov celostni razvoj vpliva na njegovo celostno funkcioniranje

 • kritična obdobja v otrokovem razvoju
 • prepoznavanje in zadovoljevanje potreb
 • otrokova zrelost v povezavi z otrokovo starostjo
 • kdo/kaj vse vpliva na otrokovo vedenje, ki je vselej celostno

7. Pomen in namen domačih nalog: domače naloge med obveznostjo, izzivom in odgovornostjo

 • domače naloge imajo različno funkcijo (izobraževalno, didaktično, vzgojno)
 • namen in cilji domačih nalog
 • vrste domačih nalog
 • domače naloge pomagajo pri razvijanju številnih lastnosti in vrednot

8. Izgorelost pedagoških delavcev: kako jo prepoznati in se zaščititi pred njo?

 • kdo izgoreva in zakaj
 • izgorevanje in stres
 • vzroki za izgorelost
 • znaki izgorelosti
 • preventiva izgorelosti

9. Avtoriteta – potreba in/ali nuja?

 • vloga in pomen avtoritete za zdrav otrokov razvoj
 • razlika med avtoritarnostjo in avtoritativnostjo
 • avtoriteta se zrcali skozi odnos in ne skozi moč

10. Ali smo v vrtcih in šolah dovolj občutljivi za nasilne pojave in različne oblike odvisnosti

 • vrste nasilja med in nad otroki
 • kdaj in zakaj (lahko) otrok postane odvisen od nečesa, nekoga…
 • kaj lahko naredi družina in kaj šola za varen otrokov razvoj

11. Razvajen in razpuščen otrok  se razlikuje od hiperaktivnega otroka (otroka z ADHD)

 • razločevanje in ustrezno diagnosticiranje otrokovih težav in /ali motenj
 • vedenje razvajenih in hiperaktivnih otrok je zelo podobno, vzgojni pristopi pa so zelo različni
 • značilnosti razvajenega otroka in značilnosti otrok z motnjo ADHD

12. Čustva so včasih težko obvladljiva: naučimo se jih prepoznati, jih sprejemati in ravnati z njimi

 • nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
 • obvladovanje lastnih in otrokovih čustev
 • razlogi za čustvene težave in odzivi otrok s čustvenimi težavami
 • nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in težave

 Irena Mohorović

1. Pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši

 • osnovna načela dobrega sodelovanja s starši
 • vodenje pogovora s starši

2. Problem pri vzgojno izobraževalnem delu z nadarjenimi učenci

 • ovire pri evidentiranju nadarjenih
 • problemi pri njihovi identifikaciji
 • težave pri delu z nadarjenimi

3. Razvijanje ustvarjalnosti – divergentnega mišljenja – pri učencih

 • kako prepoznati otrokovo ustvarjalnost
 • ustvarjalnost moremo in moramo razvijati

 

Sabina Dogenik

1. Seznanitev z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini

 • postopki in ravnanje ob odkritem nasilju nad otrokom
 • vodenje pogovora z otrokom, ki je žrtev nasilja
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami

2. Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov

 • značilnosti pozitivnega občutka lastne vrednosti
 • vpliv različnih dejavnikov na razvoj otrokove samopodobe
 • kako krepiti pozitivno samopodobo in ohranjati samospoštovanje otrok in mladostnikov

3. Otroci s težavami na čustvenem in vedenjskem področju

 • odkrivanje in vzroki neprilagojenega vedenja otrok in mladostnikov
 • prilagoditve in pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • umestitev in integracija v razred

 4. Aktivno  poslušanje

 • koliko se zmoremo/znamo poslušati?
 • preizkusimo tehniko zrcaljenja
 • sočuten pogled na sogovornika

 

Nina Žnidaršič

1. Disleksija – prepoznavanje in upoštevanje v učnem procesu

 • opredelitev specifičnih težav na področju branja in pisanja, povezanost z drugimi specifičnimi učnimi težavami
 • kako lahko otroku pomagamo, da nam bo pokazal svoje dejansko znanje; katere prilagoditve v šoli so mu lahko v oporo
 • kako lahko korigiramo omenjene težave

2. Prepoznavanje dejavnikov tveganja pri otrocih v predšolskem obdobju

 • značilnosti otrok, ki nas opozarjajo, da ustrezno ukrepamo